W oficjalnym komunikacie Urzędu Miejskiego w Lublińcu, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej, pojawiła się informacja o przetargu na renowację dwóch ulic: Spokojnej oraz Cyrana. To przedsięwzięcie było już wcześniej zapowiadane przez lokalne władze miejskie.

Planowane prace nie ograniczają się jedynie do modernizacji wymienionych wyżej dróg. Oprócz tego, przewidywana jest także ekspansja systemu kanalizacji deszczowej. Dodatkowo, przewidziana jest rekonstrukcja mostu na rzece Lublinicy. Szczegółowy zakres robót obejmuje różnorodne zadania związane z drogownictwem na długości około 1100 metrów bieżących.

Prace będą również wiązały się z przebudową sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i gazowej. Ponadto, planuje się budowę systemu odwodnienia drogi oraz kanału technologicznego. Kolejnym elementem przewidzianym w ramach prac jest instalacja nowego oświetlenia drogowego. Wszystko to ma na celu poprawę infrastruktury miejskiej i podniesienie standardu życia mieszkańców.